Друштво на писателите на Македонија

ПОЕТСКИОТ КАРАВАН НА ДПМ ВО БИТОЛА

На Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“.

Друштво на писателите на Македонија