ПОЕТСКИОТ КАРАВАН НА ДПМ ВО БИТОЛА

На Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“.