Поетскиот караван на ДПМ во Свети Николе

Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе.