Друштво на писатели на Македонија

ПОЕТСКИОТ КАРАВАН НА ДПМ ВО БИТОЛА

П

На Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“.

Друштво на писатели на Македонија