Друштво на писатели на Македонија

Поетскиот караван на ДПМ во Свети Николе

П

Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе.

Друштво на писатели на Македонија