Годишни награди на ДПМ

Согласно член 24 став 1 алинеја 12 од Статутот на ДПМ, Собранието донесува одлуки и критериуми за доделување признанија и награди. Согласно член 33 став 1 алинеја 7 од Статутот на ДПМ, и Управниот одбор на ДПМ донесува одлуки за награди, пофалници и признанија. Согласно Статутот на ДПМ, само активните членови на Друштвото имаат право да ги предлагаат своите дела за наградите што ги доделува Друштвото.

Правилник за доделување на годишните награди на ДПМ
Деловник за изборот и работењето на жири-комисиите за доделување на годишните награди на ДПМ