images                                   DS1                                       IMG 02

 

 

ПОЕТСКИ ПОРТРЕТ НА ЉЕРКА ТОТ НАУМОВА

По повод 40-годишнината од излегувањето на првата поетска книга Шепот на љубовта и на најновата 15-та книга Зародиш на повикување, во Друштвото на писателите на Македонија, на 24 ноември (вторник) во 12 часот, ќе се одржи поетски портрет на Љерка Тот Наумова.

Ljerka Tot Naumova

За творештвото на Љерка Тот Наумова ќе зборуваат проф. д-р Васил Дрвошанов и м-р Марина Мијаковска. Стихови ќе чита Александра Велинова. Музичка придружба: Миле Јовановски Поречанец.