images                                   DS1                                       IMG 02

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗБОРНОТО СОБРАНИЕ НА ДПМ

dpm

ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА

         ____________________________________________________________________________________

WRITERS’ ASSOCIATION OF MACEDONIA

Ul. Maksim Gorki br. 18 - Skopje

Tel. / fah: 02 / 3228 - 039

Врз основа на членовите 20, 21, 22 и 23 од Статутот на Друштвото на писателите на Македонија, а по одлука на Претседателството на ДПМ, свикувам

ИЗБОРНО СОБРАНИЕ

со следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Отворање на Собранието;

2. Избор на Работно претседателство;

3. Донесување Деловник за работа на Изборното собрание;

4. Избор на работни тела на Собранието: Верификациона и Изборна

комисија;

5. Извештај за работата на ДПМ во мандатниот период (2014 – 2018);

6. Извештај за материјално-финансиската работа на ДПМ во мандатниот период (2014 – 2018);

7. Дискусија;

8. Избор на органи и тела на ДПМ:

           - Претседател на Собранието на ДПМ;

           - Собраниски одбор на ДПМ;

- Претседател на ДПМ;

           - Претседателство на ДПМ

           - Комисија за материјално-финансиска контрола;

           - Суд на честа;

           - Статутарна комисија

Изборното собрание ќе се одржи на 28 април 2018 година (сабота), во Друштвото на писателите на Македонија, со почеток во 10,30 часот.

                                                       Претседател на Собранието на ДПМ

                                                                Раде Силјан (ср)