images                                   DS1                                       IMG 02

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПМ

Веле Смилевски

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ДПМ

Раде Силјан

 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ДПМ

Панде Манојлов, секретар за активности во земјата

Кочо Топузовски, секретар за меѓународна соработка

Ресул Шабани

Мирјана Стојановска

Јусуф Едип

Христо Петрески

Мишел Павловски

Кристина Николовска

Борче Панов

 

СОБРАНИСКИ ОДБОР НА ДПМ

Илхами Емин, Видое Видически, Василе Димески, Стојмир Симјановски, Борче Панов, Никола Јовановски, Петар Наневски,

Љубинка Донева, Јордан Ѓорчев, Анастас Ќушкоски, Јован Стрезовски, Зоран Пејковски, Оливера Доцевска, Игор Крајчев, Благој

Самоников, Кирил Кангов, Славица Дабевска - Ќировска, Вангелко Лозановски, Киро Донев, Наташа Василевска - Трајчевска

 

КООРДИНАТОРИ

Ресул Шабани, координатор на соработката со литературните манифестации во земјата и во странство

Василе Димески, координатор на работата меѓу Собранискиот одбор и Претседателството на ДПМ

Јован Дамјановски, одговорен за прашања од доменот на социјалниот статус на членовите на ДПМ

Стојан Тарапуза, координатор за активности на Клубот на писателите за деца „Ванчо Николески“ при ДПМ

Мирјана Стојановска, координатор на Клубот на писателките „Даница Ручигај“ при ДПМ

Соња Стојменска Елзесер, одговорна за организирање трибини на ДПМ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

НА МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА "ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ"

Владимир Мартиновски, претседател, Раде Силјан, Веле Смилевски, Илхами Емин, Панде Манојлов, Кочо Топузовски и Ресул Шабани.

 

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Оливера Доцевска, претседател

 

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ДПМ

Љерка Тот Наумова, претседател

 

СУД НА ЧЕСТА

Горан Анчевски, претседател

 

РЕДАКЦИЈА НА „СТОЖЕР“

Петре Димовски, главен и одговорен уредник

Љубинка Донева, уредник

Јусуф Едип, уредник