Работни тела

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПМ

 • Христо Петрески

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ДПМ

 • Кристина Николовска

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ДПМ

 • Васил Тоциновски, секретар за активности во земјата
 • Марина Мијаковска, секретар за меѓународна соработка
 • Зоран Анчевски
 • Весна Мојсова Чепишевска
 • Владимир Мартиновски
 • Славчо Ковилоски
 • Лилјана Пандева
 • Александра Јуруковска
 • Бранко Цветкоски

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА “ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ”

 • Марина Мијаковска

РЕДАКЦИЈА НА “СТОЖЕР”

 • Славчо Ковилоски, главен и одговорен уредник
 • Лилјана Пандева, лектор
 • Даниела Андоновска-Трајковска
 • Лејла Шериф Емин
 • Стефан Марковски

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ

 • Мито Спасeвски (претседател)
 • Љерка Тот Наумова
 • Виолета Мартиновска
 • Гоце Ристовски
 • Весна Дамчевска Илиевска