Друштво на писателите на Македонија

Статут

Друштво на писателите на Македонија