Членови на ДПМ

А

 • ЃОРЃИ АБАЏИЕВ †
 • АВНИ АБДУЛАХ
 • АДЕМ АБДУЛАХУ
 • ПАЈО АВИРОВИЌ
 • ДУШКО АВРАМОВ †
 • НАТАША АВРАМОВСКА
 • ГЕОРГИ АЈАНОВСКИ
 • ИЛИР АЈДИНИ
 • ВИОЛЕТА АЛАРОВА
 • АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЕВ †
 • БЛАЖЕ АЛЕКСОСКИ †
 • ФАХРИ АЛИ †
 • АЛИ АЛИУ
 • МИЛЕ АНГЕЛОВСКИ †
 • БОРО АНДОВ †
 • ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА
 • ВЕНКО АНДОНОВСКИ
 • ПЕТАР АНДОНОВСКИ
 • ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ †
 • ЦАНЕ АНДРЕЕВСКИ
 • ИВАН АНТОНОВСКИ
 • ГОРАН АНЧЕВСКИ
 • ЗОРАН АНЧЕВСКИ
 • БОРИС АПОСТОЛОВ †
 • ОЛГА АРБУЉЕВСКА †
 • ДИМИТАР АРГАКИЕВ
 • СЛАВКА АРСОВА
 • СУЗАНА АРСОВА
 • ТАМАРА АРСОВСКА †
 • ГЕОРГИ АРСОВСКИ
 • ТОМЕ АРСОВСКИ †
 • МИХО АТАНАСОВСКИ †
 • ОКТАЈ АХМЕД
 • ВЕСНА АЦЕВСКА

Б

 • НАУМ БАЈО
 • ЕСАД БАЈРАМ
 • ПЕТРЕ БАКЕВСКИ †
 • ЕЛИЗАБЕТА БАКОВСКА
 • СТОЈЧЕ БАЛКАНСКИ †
 • СЛАВЕ БАНАР
 • ЕЛИЗАБЕТА БАНДИЛОВСКА
 • АНГЕЛИНА БАНОВИЌ – МАРКОВСКА
 • ДИМИТАР БАШЕВСКИ
 • ПЕТАР БАШЕСКИ
 • МИЛУТИН БЕБЕКОВСКИ †
 • СЕИДА БЕГАНОВИЌ
 • ЛИЛЈАНА БЕЛЕВА †
 • ИРФАН БЕЉУР
 • ПЕТРЕ БИЦЕВСКИ
 • БРАНКО БЈАДОВ
 • БОБАН БОГАТИНОВСКИ
 • БОРИС БОЈАЏИСКИ †
 • ФЕЈЗИ БОЈКУ
 • ГЕНАДИ БОЛИНОВСКИ
 • АНИТА БОШКОВА
 • ЈОВАН БОШКОВСКИ †
 • ЈОЗО Т. БОШКОВСКИ – ЈОН †
 • ПЕТАР Т. БОШКОВСКИ †
 • РУМЕНА БУЖАРОВСКА
 • АНА БУНТЕСКА
 • КИРИЛ БУЈУКЛИЕВ †

В

 • АТАНАС ВАНГЕЛОВ †
 • БРАНКО ВАРОШЛИЈА †
 • ИВАН ВАСИЛЕВСКИ †
 • РИСТО ВАСИЛЕВСКИ
 • ИЛИЈА ВЕЛЕВ
 • АЛЕКСАНДРА  ВЕЛИНОВА 
 • АНЕТА ВЕЛКОСКА
 • ЈУЛИЈАНА ВЕЛИЧКОВСКА
 • РАДА ВИДИНОВСКА
 • ВИДОЕ ВИДИЧЕВСКИ †
 • БОРИС ВИШИНСКИ †
 • ЈАДРАНКА ВЛАДОВА †
 • МАРИЈА ВОДЕНСКА

Г

 • АДЕМ ГАЈТАНИ †
 • ИЛО В. ГАЈТАНОСКИ
 • СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА
 • ЕФТИМ ГАШЕВ
 • ЛОРЕТА ГЕОРГИЕВСКА – ЈАКОВЛЕВА
 • НАЈДО ГЕОРГИЕВСКИ †
 • ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ †
 • ХРИСТО ГЕОРГИЕВСКИ †
 • ФИЛИП ГЕОРГИЕВСКИ
 • САШО ГИГОВ – ГИШ
 • ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ
 • АПОЛОН ГИЛЕВСКИ
 • МАРИЈА ГИРЕВСКА
 • ДИМИТАР ГОГОВ †
 • ДУШАН ГОРЕНЧЕВСКИ †
 • КОСАРА ГОЧКОВА
 • ЖИВКО ГРОЗДАНОСКИ
 • ЉУБОМИР ГРУЕВСКИ †
 • СОТИР ГУЛЕСКИ

Д

 • ПЕТКО ДАБЕСКИ
 • РИСТО ДАВЧЕВСКИ †
 • МАРИЈА ДАМЕСКА
 • ЈОВАН ДАМЈАНОВСКИ
 • ВЕСНА ДАМЧЕВСКА – ИЛИЕВСКА
 • ПЕРО ДАМЧЕВСКИ – КОЦИН
 • ЈОРДАН ДАНИЛОВСКИ
 • ОЛЕГ ДЕМЕНТИЕНКО
 • МЛАДЕН ДИЛЕВСКИ †
 • ВАСИЛЕ ДИМЕСКИ †
 • МИЛИЦА ДИМИТРИЈОВСКА – РАДЕВСКА
 • ДИМИТАР ДИМИТРОВ
 • ЉУПЧО  ДИМИТРОВСКИ 
 • ЛИДИЈА ДИМКОВСКА
 • ВЛАДО ДИМОВСКИ
 • ГОЦЕ ДИМОВСКИ
 • ПЕТРЕ ДИМОВСКИ
 • СЛАВЕ ЃОРЃО ДИМОСКИ
 • ДИМО Н. ДИМЧЕВ
 • ЛИЛЈАНА ДИРЈАН †
 • НУСРЕТ ДИШО – УЛКУ †
 • ЈОРДАН ДОБРЕВСКИ †
 • ИВАН ДОДОВСКИ
 • АНДРИЈА ДОЈЧИНОСКИ
 • ВЕЦКО ДОМАЗЕТОВСКИ †
 • ПЕТКО ДОМАЗЕТОВСКИ †
 • ВУКОСАВА ДОНЕВА †
 • КИРО ДОНЕВ
 • ЉУБИНКА ДОНЕВА
 • ОЛИВЕРА ДОЦЕВСКА
 • СИМОН ДРАКУЛ †
 • ВАСИЛ ДРВОШАНОВ
 • МИОДРАГ ДРУГОВАЦ †
 • ДЕЈАН ДУКОВСКИ
 • ДИМИТРИЕ ДУРАЦОВСКИ

Ѓ

 • КОСТАДИНКА ЃОРЃЕВСКА
 • ЈОРДАН ЃОРЧЕВ
 • БОГОМИЛ ЃУЗЕЛ †
 • МИЛАН ЃУРЧИНОВ †
 • АНАСТАСИЈА ЃУРЧИНОВА

Е

 • ДРАГАНА ЕВТИМОВА
 • ЈУСУФ ЕДИП
 • АЛЕКСАНДАР ЕЖОВ †
 • ИЛХАМИ ЕМИН †
 • РИФАТ ЕМИН
 • ЛЕЈЛА ШЕРИФ ЕМИН
 • АВНИ ЕНЃУЛУ
 • СУАД ЕНЃУЛУ

Ж

 • ЗЛАТКО ЖОГЛЕВ

З

 • БРАНКО ЗАРЕСКИ
 • ЦАНЕ ЗДРАВКОВСКИ †
 • РАМАДАН ЗЕЈНЕЛИ †
 • НЕЏАТИ ЗЕКЕРИЈА †
 • НАДА ЗЕКМАНОВА – ЈАКИМОВА †
 • МЕТОДИЈ ЗЛАТАНОВ
 • МАРИЈА ЗИСОВА ПАДИКОВА

И

 • БЛАГОЈА ИВАНОВ
 • ГОГО ИВАНОВСКИ †
 • ЈОВИЦА ИВАНОВСКИ
 • СРБО ИВАНОВСКИ †
 • ИВАН ИВАНОВСКИ †
 • ЈОВАН ИВАЊИН †
 • ВАЊА ИЗОВА – ВЕЛЕВА
 • ВАСИЛ ИКОНОМОВ †
 • БРАНКО ИЛИЕВСКИ †
 • ДРАГАН ИЛИЕВСКИ †
 • ТОДЕ ИЛИЕВСКИ †
 • ДУШИЦА ИЛИН †
 • ШАБАН ИЉАЗ
 • НИКОЛА ИЛИЈОВСКИ
 • ЈОВИЦА ИЛИЌ
 • ВАСИЛ ИЉОСКИ †
 • ИГОР ИСАКОВСКИ †
 • МУРАТ ИСАКУ †
 • АБДУЛАЗИС ИСЛАМИ †
 • МЕРСИХА ИСМАЈЛОВСКА

Ј

 • МАЈА ЈАКИМОВСКА – ТОШИЌ
 • ЧЕДО ЈАКИМОВСКИ †
 • ЗОРАН ЈАКИМОСКИ
 • СЛАВКО ЈАНЕВСКИ †
 • ДРАГАН ЈАНЕВСКИ
 • ВЛАДИМИР ЈАНКОВСКИ
 • МАКЕДОНКА ЈАНЧЕВСКА
 • ТИХОМИР ЈАНЧОВСКИ
 • РИСТО Ѓ. ЈАЧЕВ †
 • МЕТО ЈОВАНОВСКИ †
 • НИКОЛА ЈОВАНОСКИ
 • ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА – ИЛИЕВСКА
 • МИЛЕ ЈОВАНОСКИ – ПОРЕЧАНЕЦ
 • РАЈКО ЈОВЧЕВСКИ †
 • СОЊА ЈОЛЕСКА
 • ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ
 • АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА

К

 • МЕРАЛ КАИН
 • ФАХРИ КАЈА †
 • ЈОВО КАМБЕРСКИ †
 • КИРИЛ КАНГОВ
 • ЛИДИЈА КАПУШЕВСКА – ДРАКУЛЕВСКА
 • ИЛИЈА КАРАЈАНОВ †
 • СТОЈАН КАРАЈАНОВ
 • АНГЕЛ КАРАТАНЧЕВ
 • МУСТАФА КАРАХАСАН †
 • ЛАЗО КАРОВСКИ †
 • ТРАЈЧЕ КАЦАРОВ
 • БЛАЖЕ КИТАНОВ
 • ФИЛИП КЛЕТНИКОВ
 • ФИМА КЛЕТНИКОВА
 • МИРЧЕ КЛЕЧКАРОСКИ
 • АЛДО КЛИМАН
 • ПАВЛИНА КЛИМКАР-МЕАНЏИЕВА
 • НИКОЛА КЉУСЕВ †
 • ЗОРАН КОВАЧЕВСКИ †
 • СЛАВЧО КОВИЛОСКИ
 • ЕЛЕНА КОЖУХАРОВА
 • КИЦА Б. КОЛБЕ
 • ПАНДО КОЛЕВСКИ †
 • ЈОВАН КОКАЛОВСКИ
 • КЕМАЛ КОМИНА †
 • БЛАЖЕ КОНЕСКИ †
 • САВО КОСТАДИНОВСКИ
 • ПЕТАР КОСТОВ †
 • ВЛАДИМИР КОСТОВ
 • ЈОВАН КОТЕСКИ †
 • ДАНИЛО КОЦЕВСКИ †
 • СТОЈАН КОЧОВ
 • ЉУБИЦА КОЧОВСКА †
 • НИКОЛА КОЧОВСКИ
 • ИГОР КРАЈЧЕВ
 • РИСТО КРЛЕ †
 • ДЕЛВИНА КРЛУКУ
 • ГЛИГОР КРСТЕСКИ †
 • ТРАЈЧЕ КРСТЕСКИ †
 • ХРИСТО КРСТЕВСКИ
 • АНЃЕЛКО КРСТИЌ †
 • ПАСКО КУЗМАН
 • КУЗМАН КУЗМАНОВСКИ
 • АЛЕКСАНДАР КУЈУНЏИСКИ
 • ЖАРКО КУЈУНЏИСКИ
 • МАРИЈА ЕМИЛИЈА КУКУБАЈСКА
 • РАЗМЕ КУМБАРОСКИ †
 • ЈАГНУЛА КУНОВСКА
 • ВАСИЛ КУНОСКИ †

Л

 • РИСТО ЛАЗАРОВ
 • БЛАГОЈА ЛАКТИНСКИ †
 • ЕРМИС ЛАФАЗАНОВСКИ
 • МИХАИЛ ЛЕВЕНСКИ †
 • ЈОРДАН ЛЕОВ †
 • САМЕ ЛИМАНИ ЖАРНОВСКИ †
 • МИЛОШ ЛИНДРО
 • НЕДА ЛОЗАНОВСКА
 • АЛЕКСО ЛО3АНОВСКИ
 • БОРИС ЛОЗАНОВСКИ †
 • ВАНЃЕЛКО ЛОЗАНОВСКИ
 • ЈЕЛЕНА ЛУЖИНА

М

 • ИВАН МАЗОВ †
 • ЕЛИ МАКАЗЛИЕВА
 • МАГДАЛЕНА МАКЕДОНСКА
 • СЛАВЕ МАКЕДОНСКИ †
 • ДИМЧЕ МАЛЕНКО †
 • КАЛИНА МАЛЕСКА
 • ВЛАДО МАЛЕСКИ †
 • КОЛЕ МАНГОВ †
 • ЕВТИМ МАНЕВ †
 • МЕТОДИ МАНЕВ †
 • СЛАВКА МАНЕВА †
 • МИЛЕ МАНЕВСКИ †
 • НАУМ МАНИВИЛОВ – ПРЕСПАНСКИ †
 • ПАНДЕ МАНОЈЛОВ †
 • ЛАЗАР МАНЧЕВСКИ – ПИНЏУР †
 • МАРТА МАРКОСКА
 • ВЕНКО МАРКОВСКИ †
 • СТЕФАН МАРКОВСКИ
 • ВИОЛЕТА МАРТИНОВСКА
 • АНА МАРТИНОСКА
 • ВЛАДИМИР МАРТИНОВСКИ
 • ТРАЈАН МАРТИНОВСКИ †
 • ЦВЕТКО МАРТИНОВСКИ †
 • МАТЕЈА МАТЕВСКИ †
 • НИКОЛА МАЏИРОВ
 • МИТКО МАЏУНКОВ
 • МАРИНА МИЈАКОВСКА
 • ПЕРО МИЛЕНКОВСКИ
 • РИСТО МИЛЈАНОВСКИ
 • ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВСКА
 • БЛАЖЕ МИНЕВСКИ
 • БИСТРИЦА МИРКУЛОВСКА
 • КАТА МИСИРКОВА – РУМЕНОВА †
 • АЛЕКСАНДАР МИТЕВСКИ †
 • ДИМИТАР МИТРЕВ †
 • ИВАНЧО МИТРЕВСКИ – МАЈСТОРОТ †
 • ЉУБЕ МИТРЕЈЧЕВСКИ
 • ГОРДАНА МИХАИЛОВА – БОШНАКОСКА
 • ЖАКЛИНА МИХАЈЛОВА
 • ЈАГОДА МИХАЈЛОВСКА – ГЕОРГИЕВА
 • ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ
 • СЛОБОДАН МИЦКОВИЌ †
 • ТОДОР МИЦОВ †
 • СНЕЖАНА МЛАДЕНОВСКА АНЃЕЛКОВ
 • ЈАСМИНА МОЈСИЕВА – ГУШЕВА
 • ВЕСНА МОЈСОВА – ЧЕПИШЕВСКА
 • ТОМЕ МОМИРОВСКИ †
 • ВАСИЛ МУКАЕТОВ
 • ВЕСНА МУНДИШЕВСКА – ВЕЛЈАНОВСКА
 • ФЕРИД МУХИЌ
 • ПУНТОРИЈЕ МУЧА – ЗИБА

Н

 • ТИХО НАЈДОВСКИ †
 • ЃОРЃИЈА НАЈДОСКИ †
 • ДРАГИЦА НАЈЧЕСКА
 • ПЕТРЕ НАКОВСКИ
 • ДУШКО НАНЕВСКИ †
 • ПЕТАР НАНЕВСКИ
 • ЃОРЕ НАПЕСКИ †
 • САШКО НАСЕВ
 • ВАХИТ НАСУФИ
 • ЛАЗО НАУМОВСКИ †
 • СМИЛЕ НАУМОСКИ БРСЈАК
 • БРАНКО НАУМОВСКИ
 • ВОЛЧЕ НАУМЧЕСКИ †
 • ВЕЛКО НЕДЕЛКОВСКИ
 • КИРЕ НЕДЕЛКОВСКИ
 • МИЛЕ НЕДЕЛКОСКИ †
 • МИРЧЕ НЕШОВСКИ
 • ВАНЧО НИКОЛЕСКИ †
 • МЕРИ НИКОЛОВА
 • ОЛИВЕРА НИКОЛОВА
 • КРИСТИНА НИКОЛОВСКА
 • ВАСО НИКОЛОВСКИ
 • ЈАНКО НИНОВ (ОТЕЦ ДАВИД)
 • ЖИВКО НОВЕСКИ

О

 • БОРЧЕ ОРАШАНСКИ †
 • ТОМИСЛАВ ОСМАНЛИ

П

 • ИРЕНА ПАВЛОВА – ДЕ ОДОРИКО
 • МИШЕЛ ПАВЛОВСКИ
 • БОЖИН ПАВЛОВСКИ
 • БЛАЖЕ ПАВЛОВСКИ †
 • ЈОВАН ПАВЛОВСКИ
 • РАДОВАН ПАВЛОВСКИ
 • ДИМИТАР ПАНДЕВ
 • ЛИЛЈАНА ПАНДЕВА
 • ОЛГА ПАНКИНА
 • АНТОН ПАНОВ †
 • БОРЧЕ ПАНОВ
 • ДОНЕ ПАНОВСКИ †
 • ФРОСИНА ПАРМАКОВСКА
 • ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВСКИ †
 • МИЛИЦА ПАШОВСКА
 • МУРТЕЗА ПЕЗА †
 • ЗОРАН ПЕЈКОВСКИ
 • АНА ПЕЈЧИНОВА
 • БРАНКО ПЕНДОВСКИ †
 • РАДОСЛАВ ПЕТКОВСКИ †
 • ПЕТАР ПЕТРЕСКИ
 • ХРИСТО ПЕТРЕСКИ
 • ГОРЈАН ПЕТРЕВСКИ
 • ИВАНКА ПЕТРОВСКА
 • ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВСКА
 • МИТКО ПЕТРО
 • ЈУГОСЛАВ ПЕТРОВСКИ
 • МЕТОДИ ПЕТРОВСКИ †
 • ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ †
 • ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ
 • ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ
 • ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ †
 • ВАНЧО ПОЛАЗАРЕВСКИ
 • НАУМ ПОПЕСКИ
 • ВЛАДИМИР ПОПОВ
 • СТАЛЕ ПОПОВ †
 • БУДИМКА ПОПОВСКА
 • АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ
 • АНТЕ ПОПОВСКИ †
 • ГЕОРГИ СТАЛЕВ ПОПОВСКИ
 • ГЛИГОР ПОПОВСКИ †
 • ЈОВАН ПОПОВСКИ †
 • ПЕТАР ПОПОВСКИ
 • МИЛЕ ПОПОСКИ †
 • ЕЛЕНА ПРЕНЏОВА
 • ЗАГОРКА ПРИСАЃАНЕЦ– ТОДОРОВСКА †
 • БРАНКО ПРЉА
 • АЛЕКСАНДАР ПРОКОПИЕВ
 • ВАСИЛ ПУЈОВСКИ †
 • РУМЕНА ИВАНОВСКА – ПУПАВАЦ

Р

 • НАУМЕ РАДИЧЕСКИ †
 • ШУКРИ РАМО †
 • ДИМЕ РАТАЈКОСКИ
 • МИХАИЛ РЕНЏОВ
 • ЦАНЕ РИЗЕСКИ
 • ДУШАН РИСТЕВСКИ
 • ГОЦЕ РИСТОВСКИ
 • ДУШКО РОДЕВ
 • ЉУТВИ РУСИ †

С

 • ЈУСУФ САБИТ †
 • АВРАМ САДИКАРИО †
 • ТОДЕ – МАЛИ САЗДОВСКИ †
 • ВИНКА САЗДОВА
 • САЛАЈДИН САЛИУ
 • БЛАГОЈ САМОНИКОВ
 • МИХАЈЛО СВИДЕРСКИ
 • АСЛАН СЕЛМАНИ
 • КАТЕРИНА СЕРАФИМОВСКА
 • РАДЕ СИЛЈАН
 • ВИКТОРИЈА СИЛЈАНОСКА
 • СТОЈМИР СИМЈАНОСКИ †
 • СТЕВО СИМСКИ
 • БОШКО СМАЌОСКИ †
 • ВЕЛЕ СМИЛЕВСКИ
 • ДИМИТАР СОЛЕВ †
 • КОЦЕ СОЛУНСКИ †
 • НЕХАС СОПАЈ
 • МИТО СПАСЕВСКИ
 • ДРАГАН СПАСЕСКИ †
 • АЛЕКСАНДАР СПАСОВ †
 • СУЗАНА В. СПАСОВСКА
 • МУСТАФА СПАХИУ †
 • МАРИЈА СТАНКОВА †
 • СИНИША СТАНКОВИЌ
 • БИЛЈАНА СТАНКОВСКА
 • ГОРДАНА СТОЈАНОСКА
 • ИГОР СТАНОЈОСКИ
 • ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ †
 • ЛУАН СТАРОВА
 • ГОРАН СТЕФАНОВСКИ †
 • МИЛОВАН СТЕФАНОВСКИ
 • ЛИЛЈАНА СТОИЛКОВСКА – АНДОНОВСКА
 • ЗВОНКО СТОЈАНОВИЌ
 • АНА СТОЈАНОВСКА
 • МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА
 • ДАВОР СТОЈАНОВСКИ
 • ТРИШО СТОЈАНОВСКИ †
 • ТИХОМИР СТОЈАНОВСКИ
 • ГОРДАНА СТОЈКОВСКА
 • БОРИС СТОЈКОВСКИ
 • ГЛИГОР СТОЈКОВСКИ
 • СОЊА СТОЈМЕНСКА ЕЛЗЕСЕР
 • ЉУПЧО СТОЈМЕНСКИ †
 • СНЕЖАНА СТОЈЧЕВСКА
 • САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ
 • СТРАШО СТРАШЕВСКИ
 • ЈОВАН СТРЕЗОВСКИ
 • ЈУСУФ СУЛЕЈМАН
 • СЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИ †

Т

 • ЕФТИМ ТАКОВСКИ †
 • БИЉАНА ТАЛЕВСКА – ДИМКО
 • СТЕФАН ТАНЕВСКИ †
 • ВИОЛЕТА ТАНЧЕВА – ЗЛАТЕВА
 • ВЕРА ТАНЧЕВА – ЧВОРОВИЌ
 • СТОЈАН ТАРАПУЗА
 • ЈОВИЦА ТАСЕВСКИ – ЕТЕРНИЈАН
 • АЛАЕТИН ТАХИР
 • БРАТИСЛАВ ТАШКОВСКИ
 • ЉУБЕН ТАШКОВСКИ †
 • МИЛАН ТЕРЗОВСКИ
 • БОЖИДАР ТОДОРОВСКИ – БОДЛЕ †
 • ГАНЕ ТОДОРОВСКИ †
 • ИЛИЈА ТОДОРОВСКИ †
 • ДОБРЕ ТОДОРОВСКИ
 • КОЧО ТОПУЗОСКИ
 • ЉЕРКА ТОТ – НАУМОВА
 • ВАСИЛ ТОЦИНОВСКИ
 • ИВАН ТОЧКО †
 • МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ †
 • ДЕЈАН ТРАЈКОСКИ
 • НАТАША ВАСИЛЕВСКА – ТРАЈЧЕВСКА
 • РЕНАТА ТРЕНЕСКА – ДЕСКОСКА
 • МИРЈАНА ТРЕНЧЕВА
 • ГОРАН ТРЕНЧОВСКИ
 • РАДМИЛА ТРИФУНОВСКА †
 • ИВАН ТРПОСКИ
 • ЕРОЛ ТУФАН

Ќ

 • СЛАВИЦА ДАБЕВСКА – ЌИРОВСКА
 • ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОСКА
 • КАТИЦА ЌУЛАВКОВА
 • АНАСТАС ЌУШКОСКИ

У

 • КОЧО УРДИН †
 • ВЛАДА УРОШЕВИЌ
 • ТАЊА УРОШЕВИЌ †

Ф

 • РАБИА ФЕТА
 • МЕТОДИЈА ФОТЕВ †

Х

 • МАГДАЛЕНА ХОРВАТ
 • СВЕТЛАНА ХРИСТОВА – ЈОЦИЌ †
 • АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВСКИ †

Ц

 • ЉУБЕ ЦВЕТАНОВСКИ †
 • РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ †
 • БРАНКО ЦВЕТКОСКИ
 • БИЛЈАНА С. ЦРВЕНКОВСКА

Ч

 • ЛИЛЈАНА ЧАЛОВСКА †
 • ТОДОР ЧАЛОВСКИ †
 • ДОНЕ ЧАПАРЕВ †
 • ИВАН ЧАПОВСКИ
 • КРСТЕ ЧАЧАНСКИ †
 • КОЛЕ ЧАШУЛЕ †
 • ВЕРА ЧЕЈКОВСКА †
 • ИВИЦА ЧЕЛИКОВИЌ
 • КАЉОШ ЧЕЛИКУ
 • ЖИВКО ЧИНГО †
 • ВЕРА ЧОРНИЈ – МЕШКОВА
 • АТАНАС ЧУПОСКИ

Џ

 • НЕНАД ЏАМБАЗОВ
 • ИЛИЈА ЏАЏЕВ †
 • ИВАН ЏЕПАРОСКИ

Ш

 • РЕСУЛ ШАБАНИ
 • РИСТО ШАНЕВ
 • ЕЛИЗАБЕТА ШЕЛЕВА
 • ДУШИЦА ИЛИН ШЕЌЕРОВСКА †
 • ВИКТОР Б. ШЕЌЕРОВСКИ
 • ПЕТКО ШИПИНКАРОВСКИ †
 • ПЕТАР ШИРИЛОВ †
 • ТАШКО ШИРИЛОВ †
 • АЦО ШОПОВ †
 • ВЛАДИМИР ШОПОВ †
 • ЕВГЕНИЈА ШУПЛИНОВА †