Друштво на писатели на Македонија

Работни тела

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПМ

 • Соња Стојменска-Елзесер

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ДПМ

 • Христо Петрески

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ДПМ

 • Мишел Павловски, секретар за активности во земјата
 • Кристина Николовска, секретар за меѓународна соработка
 • Весна Мојсова Чепишевска
 • Билјана Станковска
 • Јован Дамјановски
 • Милица Димитријовска Радевска
 • Делвина Крлуку
 • Игор Крајчев
 • Фросина Пармаковска

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА “ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ”

 • Фросина Пармаковска

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 • Анита Бошкова (претседател)
 • Лејла Шериф Емин
 • Миле Јовановски Поречанец
 • Олег Дементиенко
 • Фејзи Бојку

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ДПМ

 • Љубе Митрејчески (претседател)
 • Јордан Ѓорчев
 • Гордана Стојковска
 • Димо Димчев
 • Ило Гајтановски

СУД НА ЧЕСТА

 • Васил Дрвошанов (претседател)
 • Ленче Милошевска
 • Перо Миленкоски
 • Тоде Илиевски
 • Блаже Китанов

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ

 • Мито Спасовски (претседател)

РЕДАКЦИЈА НА “СТОЖЕР”

 • Трајче Кацаров, главен и одговорен уредник
 • Виолета Танчева Златева, лектор
 • Живко Грозданоски
 • Делвина Крлуку
 • Aлександра Јуруковска
 • Марија Гиревска
Друштво на писатели на Македонија