Друштво на писателите на Македонија

КатегоријаСоопштенија

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗБОРНОТО СОБРАНИЕ НА ДПМ

Врз основа на членовите 20, 21, 22 и 23 од Статутот на Друштвото на писателите на Македонија, а по одлука на Претседателството на ДПМ, свикувам Изборно собрание со следниот Дневен ред Отворање на Собранието;Избор на Работно претседателство;Донесување Деловник за работа на Изборното собрание; Избор на работни тела на Собранието: Верификациона и Изборна комисија;Извештај за работата на...

ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТКИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПМ

СОЊА СТОЈМЕНСКА ЕЛЗЕСЕР Соња Стојменска Елзесер, родена 1963 година, е есеист, критичар и книжевен научник. Доктор по филолошки науки, професор и научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Член на ДПМ е од 2009 година. ПРОГРАМА Повеќе од три децении професионално сум целосно посветена на литературата, како критичар и есеист, професор...

Друштво на писателите на Македонија